Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Little by Little;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Little by Little in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Little by Little: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Little by Little georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Little by Little gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Little by Little.

Artikel 2 – Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: Little by Little

Naam ondernemer: Merlevede Tom
Vestigingsadres: Dokter Frans Hemeryckxlaan 7/5, 2650 Edegem

E-mailadres: tom@littlebylittlesports.be

Btw-identificatienummer: BE0785.620.618

​Artikel 3 – Algemene bepalingen

De e-commerce website van Little by Little, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Dokter Frans Hemeryckslaan 7/5, 2650 Edegem, BTWBE0785.620.618, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Little by Little moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Little by Little aanvaard zijn.

​Artikel 4 – Het aanbod

​​Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Little by Little niet. Little by Little is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Little by Little is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Little by Little. Little by Little kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

​Artikel 5 – Online aankopen 

​Kies in de webshop de gewenste producten en klik op ‘in winkelmand’ om deze in uw winkelmandje te plaatsen. Nadat u alle gewenste producten in het winkelmandje heeft geplaatst, kunt u het complete overzicht bekijken door rechts bovenaan de pagina op het winkelmandje te klikken.

​Als u het winkelmandje heeft gecontroleerd, kunt u verder gaan met het bestelproces door op de knop ‘afrekenen’ te klikken. U komt nu op de afreken-pagina. Op deze pagina wordt er gevraagd uw verzendgegevens in te vullen.

​Nadat u de verzendgegevens heeft ingevuld, kunt u de bezorgwijze kiezen.

U kunt kiezen tussen afhaling en bezorging in België.

​Als u alle gegevens heeft ingevuld, kiest u de gewenste betaalmethode (Bancontact of creditkaart).

Onderaan de ingevulde gegevens ziet u nogmaals een overzicht van uw bestelling.

​Indien u de bovenstaande stappen heeft doorlopen kunt u de bestelling definitief maken door op de knop ‘doorgaan’ te klikken.

Indien u voor Bancontact heeft gekozen, wordt u doorgestuurd naar de beveiligde Bancontact omgeving om het betaalproces af te ronden.

​U krijgt per e-mail een orderbevestiging toegestuurd.
 

Little by Littleis gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

​Artikel 6 – Herroepingsrecht

​De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Little by Little.

​De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

​De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

​Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Little by Little, Dokter Frans Hemeryckxlaan 7/5 2650 Edegem, tom@littlebylittlesports.be, via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

​Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

​De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Little by Little heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Little by Little , Dokter Frans Hemeryckxlaan 7/5 2650 Edegem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

​De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

​De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Little by Little zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

​Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

​Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Little by Little alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen. Little by Little kan wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

​Little by Little betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – De prijs

​​Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

​Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

​De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

​Artikel 8 – Levering en uitvoering overeenkomst 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. 

De levering gebeurt door  Bpost.

​Bestellingen kunnen ook na afspraak worden opgehaald op een overeengekomen tijdstip en locatie.
Voor bestellingen in België worden er €5,50 verzendingskosten aangerekend. 

Alle producten worden verzonden op de eerstvolgende maandag of donderdag.

​Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Little by Little.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Little by Little was geboden.

​Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 

​De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Little by Little.

​De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Little by Little te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

​Artikel 10 – Garantie

​​Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Little by Little klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Little by Little.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Little by Little zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

​Artikel 11 – Klantendienst 

​De klantendienst van Little by Little is dagelijks via e-mail op ‘contact@littlebylittesports.be’ bereikbaar of per post op het volgende adres :Dokter Frans Hemeryckxlaan 7/5, 2650 Edegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

​Klachtenregeling: 

​Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Little by Little, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

​Bij Little by Little ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Little by Little binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

​Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

​Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Little by Little. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

​Een klacht schort de verplichtingen van Little by Little niet op, tenzij Little by Little schriftelijk anders aangeeft.

​Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Little by Little, zal Little by Little naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.​

​Artikel 12 – Sancties voor niet-betaling 

​Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Little by Little beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Little by Little zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13 – Privacy 

​De verantwoordelijke voor de verwerking, Little by Little, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, en het versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Little by Little, Dokter Frans Hemeryckxlaan 7/5 2650 Edegem, contact@littlebylittlesports.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Little by Little, Dokter Frans Hemeryckxlaan 7/5 2650 Edegem, contact@littlebylittlesports.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten​

​Artikel 14 – Gebruik van Cookies 

​Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.​

​Artikel 15 – Aantasting geldigheid niet- verzaking 

​Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Little by Little om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

​​Artikel 16 – Wijziging voorwaarden 

​Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Little by Little. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 17 – Bewijs 

​De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht – geschillen 

​Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).